bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Poniedziałek, 9 Styczeń 2012
Regulamin spacerów i wycieczek

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK W Publicznym Przedszkolu Nr 8 „Plastuś’ w Garwolinie.

 

Opracowano na podstawie:

 

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516);

 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69);

 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz. 358);

 

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r., Nr 12, poz. 67 z późn. zm.);

 

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908 z późn. zm.);

 

6. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem spacerów i wycieczek są nauczyciele i dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 8 „Plastuś” w Garwolinie.

 

2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

 

3. Organizację i program wycieczki dopasowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia ,sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

 

4. Formy:

- spacery. krótkie spacery do granic osiedla ,kościoła.

- krótkie wycieczki piesze

- autokarowe jednodniowe

- wycieczki krajoznawczo-turystyczne

- „zielone przedszkole”

 

5. Uczestnicy wycieczek to:

• dzieci wszystkich grup wiekowych-w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru-tylko dzieci z grupy starszej.

• opiekunowie( wg obowiązujących przepisów)-liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy 15 osób (np. nauczyciele, pracownicy przedszkola lub rodzice).

 

6. Koszt wycieczki czy spaceru pokrywa organizator, rodzice lub Rada Rodziców.

 

7. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator lub rodzice.

 

8. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki oraz harmonogram wycieczki. Oba dokumenty zatwierdza dyrektor przedszkola.

 

8.1.Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki z podstawowymi informacjami/ imię i nazwisko, PESEL adres telefon kontaktowy opiekuna prawnego/ oraz „Zgodę na udział dziecka w wycieczce” podpisaną przez każdego rodzica dziecka.

 

9. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).

 

9.1. Każdy opiekun prawny, rodzic zapoznaje się z Regulaminem wycieczki z dowolnym środkiem lokomocji stanowiącym

 

10. Uczestnicy wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków-dodatkowo .

 

11. Organizując spacery i wycieczki:

- zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;

- nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;

- przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;

- przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój , które wpływają na nasze doznania psychiczne i estetyczne;

- dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;

- zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom „kontrolowane poczucie swobody”;

- zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;

- upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

 

12. Przedszkole organizuje krótkie spacery dzieci w obrębie osiedla Stacyjna tj. teren parafii /6 latki uczęszczające na religię za zgodą rodziców/,ogródki działkowe, park przy Poradni PP, stadion ZSZ do ulicy Stacyjna której nie przekraczamy. Spacery do tych miejsc są za zgodą dyrektora przedszkola.

 

II. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

1. Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki

 

2 . Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.

 

3. Gromadzi dokumentację wycieczki – karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów wycieczki.

 

4. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki , a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.

 

5. Zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o planowanej wycieczce.

 

III. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

 

1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki.

 

2. Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.

 

3. Zbiera pisemne „Deklarację w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczkach „ od opiekunów wycieczki.

 

4. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

 

5.Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

 

6.Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia

 

7.Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

 

8.Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.

 

9. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.

 

IV. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

 

1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.

 

2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

 

3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

 

4. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.

 

5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 

V. ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 

1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.

 

2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.

 

3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.

 

4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.

 

5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody np. ( las ).

 

6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.

 

7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.

 

8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.

 

9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

 

10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

 

11. Uczestnikowi wycieczki – dziecku nie wolno:

- zabierać własnego prowiantu, napojów, słodyczy, własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki.

- niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt.

- oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

 

DOSTĘPNE INFORMACJE
NASZE PRZEDSZKOLE
2018-03-01 09:28:52
Statut Przedszkola nr 8 Plastuś
2018-02-28 10:12:14
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
2017-10-04 16:34:33
Rada Rodziców
2017-06-28 22:13:16
Raport z ewaluacji
2016-09-03 21:00:20
Koncepcja pracy skrócona
2015-11-12 20:08:04
Statut przedszkola
2015-09-30 21:00:57
Program wychowania przedszkolnego
2015-09-30 20:16:28
Rada Rodziców uchwały 2015/2016
2015-09-30 20:16:13
Regulamin Rady Rodziców 2015/2016
2014-10-09 22:04:57
Podstawa programowa
2014-10-08 21:17:02
Plan współpracy z rodzicami
2014-10-07 19:37:36
Uchwały Rady Rodziców
2014-10-07 19:30:56
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
2012-10-04 19:36:15
Kompetencje Rady Rodziców
2012-10-04 19:35:22
Regulamin Rady Rodziców
2012-02-03 19:14:48
Charakterystyka przedszkola
2012-02-03 13:52:18
Organizacja placówki oraz ramowy rozkład dnia
2012-02-02 21:41:12
Koncepcja pracy przedszkola - spis treści
2012-02-01 07:10:43
Koncepcja pracy przedszkola - wersja skrócona
2012-01-12 13:57:40
Kadra przedszkola
[ 1 2  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2018 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone